DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐCKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Mau TK1-TS kem Quyet dinh 595/QD-BHXH (DOC)

Mau TK1-TS kem Quyet dinh 595/QD-BHXH (DOC) 

Ngay 16/7/2018, BHXH Viet Nam ban hanh Quyet dinh 888/QD-BHXH sua doi Quy trinh thu BHXH, BHYT, BHTN kem theo Quyet dinh 595/QD-BHXH. Theo do, Mau TK1-TS cung duoc sua doi mot so muc, moi cac ban cung tai ve mau moi nhat. 
 
Mau TK1-TS dung de ke khai cac thong tin nguoi tham gia BHXH, BHYT, BHTN va thanh vien Ho gia dinh khi khong co ma so BHXH hoac dieu chinh thong tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN nhu: nhan than, chuc danh nghe, phuong thuc dong, noi dang ky KCB ban dau... 

Mau to khai tham gia, dieu chinh thong tin BHXH, BHYT 

 TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):......................................................

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ........ /........ /......... [03]. Giới tính:......

[04]. Quốc tịch ................................... [05]. Dân tộc........................

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn):.......

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ........ [06.3]. Tỉnh (Tp):…..

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm:

[07.2]. Xã (phường, thị trấn):..........[07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):……….... [07.4].Tỉnh (Tp):...............................................................................

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: .................... [09]. Số điện thoại liên hệ:       

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi):........

[11]. Mức tiền đóng: ........................... [12]. Phương thức đóng:......

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):         

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):......................................................

[02]. Ngày, tháng, năm sinh:........ /...... /...... [03]. Mã số BHXH:....

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:.....................................................

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): .........................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

HUONG DAN LAP 
To khai tham gia, dieu chinh thong tin bao hiem xa hoi, bao hiem y te 
(Mau TK1-TS) 
a) Muc dich: 
- Ke khai cac thong tin nguoi tham gia BHXH, BHYT, BHTN va thanh vien Ho gia dinh khi khong co ma so BHXH. 
- Ke khai khi co yeu cau dieu chinh thong tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN nhu: nhan than, chuc danh nghe, phuong thuc dong, noi dang ky KCB ban dau... 
b) Trach nhiem lap: 
- Nguoi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN. 
- Cha/me/nguoi giam ho (doi voi Tre em duoi 6 tuoi). 
c) Thoi gian lap: 
- Doi voi nguoi lao dong cung tham gia BHXH, BHYT, BHTNLD-BNN; nguoi chi tham gia BHXH bat buoc; nguoi tham gia BHXH tu nguyen: Khi tham gia khi chua duoc cap ma so BHXH hoac dieu chinh thong tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD, BNN. 
- Doi voi nguoi chi tham gia BHYT: 
+ Tre em duoi 6 tuoi chua duoc cap the BHYT; 
+ Nguoi tham gia khi co dieu chinh thong tin; nguoi tham gia chua duoc cap ma so BHXH. 
d) Phuong phap lap: 
Doi voi nguoi chua duoc cap ma so BHXH: Nguoi tham gia chi ke khai tu chi tieu [01] den chi tieu [13] duoi day. Truong hop nguoi tham gia BHYT theo ho gia dinh de giam tru muc dong thi ke khai bo sung chi tieu [14]. Phu luc thanh vien ho gia dinh. 
[01]. Ho va ten: ghi day du ho, chu dem va ten bang chu in hoa co dau cua nguoi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN 
[02]. Ngay thang nam sinh: ghi day du ngay thang nam sinh nhu trong giay khai sinh hoac chung minh nhan dan, ho chieu, the can cuoc. 
[03]. Gioi tinh: ghi gioi tinh cua nguoi tham gia (neu la nam thi ghi tu “nam” hoac neu la nu thi ghi tu “nu”). 
[04]. Quoc tich: ghi nhu trong giay khai sinh hoac chung minh nhan dan, ho chieu, the can cuoc. 
[05]. Dan toc: ghi nhu trong giay khai sinh hoac chung minh nhan dan, ho chieu, the can cuoc. 
[06]. Noi dang ky Giay khai sinh: ghi ro ten xa (phuong, thi tran), huyen (quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh), tinh, thanh pho da dang ky giay khai sinh. 
Truong hop chua xac dinh duoc noi cap giay khai sinh lan dau thi ghi nguyen quan (truong hop sat nhap, chia tach dia gioi hanh chinh thi ghi theo ten dia danh tai thoi diem ke khai) hoac ghi theo noi dang ky ho khau thuong tru hoac tam tru. 
[07]. Dia chi nhan ket qua: ghi day du dia chi noi dang sinh song de co quan BHXH gui tra so BHXH, the BHYT hoac ket qua giai quyet thu tuc hanh chinh khac: so nha, duong pho, thon xom; xa (phuong, thi tran); huyen (quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh); tinh, thanh pho. 
[08]. So chung minh nhan dan/Ho chieu/The can cuoc: ghi so chung minh nhan dan hoac ghi so ho chieu hoac ghi so The can cuoc. 
[09]. So dien thoai lien he: ghi so dien thoai lien he (neu co). 
[10]. Ho ten cha hoac me, hoac nguoi giam ho (ap dung doi voi tre em duoi 6 tuoi): Ghi ho ten cha hoac me hoac nguoi giam ho. 
[11]. Muc tien dong (ap dung doi voi nguoi tham gia BHXH tu nguyen): ghi muc thu nhap thang do nguoi tham gia BHXH tu nguyen lua chon. 
[12]. Phuong thuc dong (ap dung doi voi nguoi di lao dong o nuoc ngoai, nguoi tham gia BHXH tu nguyen): ghi cu the phuong thuc dong la 03 thang hoac 06 thang hoac 12 thang ...
[13]. Noi dang ky KCB ban dau: ghi noi dang ky kham benh, chua benh BHYT ban dau (danh sach dang ky noi KCB ban dau duoc co quan BHXH thong bao hang nam gui cho cho don vi, UBND xa, dai ly thu). 
[14]. Phu luc thanh vien ho gia dinh: Ke khai day du, chinh xac thong tin toan bo thanh vien ho gia dinh trong so ho khau hoac so tam tru cua nguoi tham gia BHYT theo ho gia dinh duoc giam tru muc dong. 
* Doi voi nguoi da duoc cap ma so BHXH thay doi thong tin ghi tren so BHXH, the BHYT: Chi ap dung doi voi nguoi thay doi thong tin ghi tren so BHXH, the BHYT 
[01]. Ho va ten: ghi day du ho, chu dem va ten bang chu in hoa co dau cua nguoi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN 
[02]. Ngay thang nam sinh: ghi day du ngay thang nam sinh nhu trong giay khai sinh hoac chung minh nhan dan, ho chieu, the can cuoc. 
[03]. Ma so BHXH: Ghi ma so BHXH cua nguoi tham gia. 
[04]. Noi dung thay doi, yeu cau: ghi noi dung yeu cau thay doi nhu: ho ten, ngay thang nam sinh, cac thong tin lien quan den chuc danh, nghe nghiep, cong viec, phuong thuc dong, noi dang ky KCB ban dau... 
[05]. Ho so kem theo: 
- Doi voi nguoi dieu chinh thong tin, ghi cac loai giay to chung minh. 
- Doi voi nguoi tham gia duoc huong quyen loi BHYT cao hon, ghi cac loai giay to chung minh. 
Sau khi hoan tat viec ke khai, nguoi tham gia ky ghi ro ho ten. Truong hop ke khai thay doi ve nhan than (ho, ten dem, ten; ngay, thang, nam sinh, gioi tinh) da ghi tren so BHXH, the BHYT thi phai co xac nhan cua don vi noi nguoi lao dong dang lam viec. Doi voi nguoi dang bao luu thoi gian dong BHXH thi khong phai xac nhan.
 
Link download:  Mẫu TK1-TS.doc

Các bài viết mới

Các tin khác

0972.868.960