DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐCKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2019

Don xin nghi thai san 2019 

Ban dang mang thai sap den ky sinh no, chuan bi cho moi thu tuc duoc hoan thien truoc ky nghi dai de cham soc cho be. Duoi day, Dịch vụ làm báo cáo tài chính  xin gioi thieu mau Don xin nghi viec huong che do thai san.
 

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ………………………………….

Tên tôi là:……………………….. Sinh ngày…………………………………………………

Chức vụ:……………………………….. Vị trí công tác:……………………………………..

Số CMTND:.................. Ngày cấp.................. Nơi cấp.............................................................

Địa chỉ hiện tại:...........................................................................................................................

Hien nay ban than toi dang mang thai gan den ngay sinh con. De dam bao sua khoe, toi xin phep Ban Giam doc Cong ty cho toi nghi viec huong che do thai san theo quy dinh cua Nha nuoc.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác tại…………………….

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn !

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn

.....

 

Link download: đơn nghỉ thai sản 2019

 


Các bài viết mới

Các tin khác

0972.868.960